Jan 21 2011

Η συνωμοσία της άνω τελείας

Η χρή­ση της άνω τε­λείας στην Ε­λλη­νι­κή γλώ­σσα, έχει κατά την ά­πο­ψη μου πολύ ση­μα­ντι­κό ρό­λο. Ε­πει­δή όμως στα η­λε­κτρο­νι­κά κεί­με­να ήταν ε­ξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λο να ει­σα­χθεί το υ­πό­ψη σύ­μβο­λο, πο­λλοί συ­γγρα­φείς (με την πλα­τιά έ­ννοια του ό­ρου), α­πό­φευ­γαν να την χρη­σι­μο­ποιούν – όπως και ο υ­πο­γρα­φό­με­νος ά­λλω­στε – διό­τι ε­κτός από μπε­λάς, ήταν ά­σχη­μη (μι­κρό το κα­κό) αλλά και λα­νθα­σμέ­νη. Ο χα­ρα­κτή­ρας που χρη­σι­μο­ποιού­σαν οι νο­στα­λγι­κοί, ήταν ο «·» που ει­σά­γε­ται στο κεί­με­νο «τα­χυ­δα­κτυ­λου­ργι­κά» με κώ­δι­κες unicode.

Α­να­ζη­τώ­ντας λύ­ση, στο τρέ­χον ζή­τη­μα, α­να­κά­λυ­ψα ότι υ­πά­ρχει τε­λι­κά ο χα­ρα­κτή­ρας GREEK ANO TELEIA (U 0387), που εί­ναι τε­λι­κά ο σω­στός. Θαυ­μά­στε τον «·».Α­κό­μα κα­λύ­τε­ρα ό­μως, βρή­κα τρό­πο και μά­λι­στα από την ε­πί­ση­μη Microsoft, να α­πλου­στευ­τεί ο τρό­πος ει­σα­γω­γής του, δη­μιου­ργώ­ντας νέα διά­τα­ξη πλη­κτρο­λο­γίου, που να έχει μέσα αυ­τόν το χα­ρα­κτή­ρα. Για να κάνω τη ζωή ο­ρι­σμέ­νων πιο εύ­κο­λη, δη­μιού­ργη­σα ένα α­ρχείο ε­γκα­τά­στα­σης που ε­γκα­θι­στά στα Windows τη νέα διά­τα­ξη, στην ο­ποία το πλή­κτρο AltGr » ή Ctrl Alt » βά­ζει άνω τε­λεία. Αυτό βέ­βαια ι­σχύει μόνο στην ε­λλη­νι­κή διά­τα­ξη, δη­λα­δή όταν το ει­κο­νί­διο μας δεί­χνει EL (α­φού ε­γκα­τα­στή­σου­με τη νέα διά­τα­ξη). Ε­κτι­μώ ότι δεν υ­πά­ρχει λό­γος για α­γγλι­κή διά­τα­ξη με άνω τε­λεία, διό­τι – απ’ όσο ξέρω – οι Α­γγλο­σά­ξω­νες δεν τη χρη­σι­μο­ποιούν. Να το­νί­σω ότι όλα αυτά α­φο­ρούν ε­φα­ρμο­γές που τρέ­χουν με χρή­ση unicode χα­ρα­κτή­ρων (δη­λα­δή το 98% των ε­φα­ρμο­γών). Αν μια ε­φα­ρμο­γή δεν έχει δυ­να­τό­τη­τα να α­πει­κο­νί­σει unicode, τότε το πιο πι­θα­νό εί­ναι να δεί­τε χα­ρα­κτή­ρες χω­ρίς νόη­μα.

Το α­ρχείο που ε­πι­συ­νά­πτω, το έχω ε­λέ­γξει για ιούς, αλλά σας πα­ρα­κα­λώ να το ε­λέ­γξε­τε και ε­σείς με τη σει­ρά σας και να το χρη­σι­μο­ποιή­σε­τε μόνο αν ξέ­ρε­τε καλά τι κά­νε­τε ή αν α­κο­λου­θή­σε­τε τις ο­δη­γίες μου. Και πάλι βέ­βαια, δεν μπο­ρώ να προ­βλέ­ψω τα βή­μα­τα του κάθε ένα σας, ο­πό­τε δε μπο­ρώ παρά να σας ζη­τή­σω να κα­τα­νοή­σε­τε ότι (πά­ντα) υ­πά­ρχει η πε­ρί­πτω­ση να δη­μιου­ργή­σε­τε δυ­σλει­του­ργία στα Windows για την ο­ποία θα σας πα­ρα­κα­λού­σα να μην κα­τη­γο­ρή­σε­τε ε­μέ­να­.

Π­άμε λοι­πόν.

Η χρή­ση της άνω τε­λείας στην Ε­λλη­νι­κή γλώ­σσα, έχει κατά την ά­πο­ψη μου πολύ ση­μα­ντι­κό ρό­λο. Ε­πει­δή όμως στα η­λε­κτρο­νι­κά κεί­με­να ήταν ε­ξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λο να ει­σα­χθεί το υ­πό­ψη σύ­μβο­λο, πο­λλοί συ­γγρα­φείς (με την πλα­τιά έ­ννοια του ό­ρου), α­πό­φευ­γαν να την χρη­σι­μο­ποιούν – όπως και ο υ­πο­γρα­φό­με­νος ά­λλω­στε – διό­τι ε­κτός από μπε­λάς, ήταν ά­σχη­μη (μι­κρό το κα­κό) αλλά και λα­νθα­σμέ­νη. Ο χα­ρα­κτή­ρας που χρη­σι­μο­ποιού­σαν οι νο­στα­λγι­κοί, ήταν ο «·» που ει­σά­γε­ται στο κεί­με­νο «τα­χυ­δα­κτυ­λου­ργι­κά» με κώ­δι­κες unicode.

Α­να­ζη­τώ­ντας λύ­ση, στο τρέ­χον ζή­τη­μα, α­να­κά­λυ­ψα ότι υ­πά­ρχει τε­λι­κά ο χα­ρα­κτή­ρας GREEK ANO TELEIA (U 0387), που εί­ναι τε­λι­κά ο σω­στός. Θαυ­μά­στε τον «·».Α­κό­μα κα­λύ­τε­ρα ό­μως, βρή­κα τρό­πο και μά­λι­στα από την ε­πί­ση­μη Microsoft, να α­πλου­στευ­τεί ο τρό­πος ει­σα­γω­γής του, δη­μιου­ργώ­ντας νέα διά­τα­ξη πλη­κτρο­λο­γίου, που να έχει μέσα αυ­τόν το χα­ρα­κτή­ρα. Για να κάνω τη ζωή ο­ρι­σμέ­νων πιο εύ­κο­λη, δη­μιού­ργη­σα ένα α­ρχείο ε­γκα­τά­στα­σης που ε­γκα­θι­στά στα Windows τη νέα διά­τα­ξη, στην ο­ποία το πλή­κτρο AltGr » ή Ctrl Alt » βά­ζει άνω τε­λεία. Αυτό βέ­βαια ι­σχύει μόνο στην ε­λλη­νι­κή διά­τα­ξη, δη­λα­δή όταν το ει­κο­νί­διο μας δεί­χνει EL (α­φού ε­γκα­τα­στή­σου­με τη νέα διά­τα­ξη). Ε­κτι­μώ ότι δεν υ­πά­ρχει λό­γος για α­γγλι­κή διά­τα­ξη με άνω τε­λεία, διό­τι – απ’ όσο ξέρω – οι Α­γγλο­σά­ξω­νες δεν τη χρη­σι­μο­ποιούν. Να το­νί­σω ότι όλα αυτά α­φο­ρούν ε­φα­ρμο­γές που τρέ­χουν με χρή­ση unicode χα­ρα­κτή­ρων (δη­λα­δή το 98% των ε­φα­ρμο­γών). Αν μια ε­φα­ρμο­γή δεν έχει δυ­να­τό­τη­τα να α­πει­κο­νί­σει unicode, τότε το πιο πι­θα­νό εί­ναι να δεί­τε χα­ρα­κτή­ρες χω­ρίς νόη­μα.

Το α­ρχείο που ε­πι­συ­νά­πτω, το έχω ε­λέ­γξει για ιούς, αλλά σας πα­ρα­κα­λώ να το ε­λέ­γξε­τε και ε­σείς με τη σει­ρά σας και να το χρη­σι­μο­ποιή­σε­τε μόνο αν ξέ­ρε­τε καλά τι κά­νε­τε ή αν α­κο­λου­θή­σε­τε τις ο­δη­γίες μου. Και πάλι βέ­βαια, δεν μπο­ρώ να προ­βλέ­ψω τα βή­μα­τα του κάθε ένα σας, ο­πό­τε δε μπο­ρώ παρά να σας ζη­τή­σω να κα­τα­νοή­σε­τε ότι (πά­ντα) υ­πά­ρχει η πε­ρί­πτω­ση να δη­μιου­ργή­σε­τε δυ­σλει­του­ργία στα Windows για την ο­ποία θα σας πα­ρα­κα­λού­σα να μην κα­τη­γο­ρή­σε­τε ε­μέ­να­.
Π­άμε λοι­πόν.

Πρώτο βήμα

Το αρχείο εγκατάστασης είναι εδώ: grano_at.zip Σώ­στε το στον υ­πο­λο­γι­στή σας και α­πο­συ­μπιέ­στε το σε ένα κα­τά­λο­γο­.
Στο τέ­λος πρέ­πει να έ­χε­τε ένα κα­τά­λο­γο με τα πε­ριε­χό­με­να, όπως στην ει­κό­να 1.

Εικόνα 1

Εικόνα 1

 

Δεύτερο βήμα

Στον κα­τά­λο­γο που α­πο­συ­μπιέ­σα­με το α­ρχείο grano_at.zip, ε­κτε­λού­με το α­ρχείο setup.exe. Ενώ δεν φαί­νε­ται να γί­νε­ται τί­πο­τα, ε­ντός ο­λί­γου θα ε­μφα­νι­στεί το μή­νυ­μα ε­πι­τυ­χούς ε­γκα­τά­στα­σης, που θα μας ε­νη­με­ρώ­σει ότι όλα πή­γαν κα­λώς. Τώρα η διά­τα­ξη «Ε­λλη­νι­κά (άνω τε­λεία)» (το ε­μπνευ­σμέ­νο ό­νο­μα που της έ­δω­σα), έχει ε­γκα­τα­στα­θεί.

Τρίτο βήμα

Από τον πί­να­κα ε­λέ­γχου, πη­γαί­νω στις ρυ­θμί­σεις «Ώ­ρα, Γλώ­σσα, Πε­ριο­χή» και από κει στο «Α­λλα­γή πλη­κτρο­λο­γίων ή ά­λλων με­θό­δων ει­σό­δου» και ανοίγει το παράθυρο διαλόγου «Περιοχή και Γλώσσα».

Τέταρτο βήμα

Τα βή­μα­τα που πρέ­πει να γί­νουν, φαί­νο­νται με πρά­σι­νο πλαί­σιο και γί­νο­νται από πάνω προς τα κά­τω. Πα­τώ­ντας στο «Α­λλα­γή πλη­κτρο­λο­γίων», α­νοί­γει το πα­ρά­θυ­ρο «Κεί­με­νο και γλώ­σσες ει­σό­δου», απ’ όπου ε­πι­λέ­γου­με το Πλη­κτρο­λό­γιο «Ε­λλη­νι­κά» και το κα­τα­ργού­με με το πλή­κτρο «Κα­τά­ργη­ση». Ο­πό­τε θα κα­τα­λή­ξου­με με ο πλαί­σιο που εί­ναι με πρά­σι­νο πε­ρί­γρα­μμα. Ο λό­γος που κα­τα­ργώ το πλη­κτρο­λό­γιο «Ε­λλη­νι­κά» εί­ναι διό­τι πε­ρι­λα­μβά­νε­ται «α­τό­φιο» στο Ε­λλη­νι­κά με άνω τε­λεία, ο­πό­τε δεν υ­πά­ρχει λό­γος να έχω δυο ε­λλη­νι­κά πλη­κτρο­λό­για. Πα­τά­τε «Ε­φα­ρμο­γή » και «ΟΚ» ή απλά «ΟΚ» και τε­λειώ­σα­τε.

Σε περίπτωση που θέλετε να απεγκαταστήσετε το νέο πληκτρολόγιο, αυτό μπορείτε να το κάνετε όπως και με κάθε άλλο πρόγραμμα από το πίνακα ελέγχου.

Οι πα­ρα­πά­νω ο­δη­γίες, α­φο­ρούν λει­του­ργι­κό σύ­στη­μα Windows 7, αλλά ε­κτι­μώ ότι με ε­λα­φρές δια­φο­ρο­ποιή­σεις, η δια­δι­κα­σία θα εί­ναι ίδια και για τις υ­πό­λοι­πες σύ­γχρο­νες ε­κδό­σεις (XP, Vista). Σύ­μφω­να με τη Microsoft, δου­λεύει το πρό­γρα­μμα δη­μιου­ργία διά­τα­ξης σε όλες τις ε­κδό­σεις (α­ρκεί να υ­πά­ρχει το NET Framework 1.0), αλλά δεν ξέρω αν η διά­τα­ξη πλη­κτρο­λο­γίου λει­του­ργεί σε όλες τις ε­κδό­σεις. Για τους φί­λους που εί­ναι σε Linux, δεν γνω­ρί­ζω αν υ­πά­ρχει κάτι α­ντί­στοι­χο αν και το θεω­ρώ βέ­βαιο ότι θα υ­πά­ρχει, διό­τι οι συ­νθή­κες με α­νά­γκα­σαν να υ­ποα­πα­σχο­λού­μαι πλέον στο α­γα­πη­μέ­νο μου λει­του­ργι­κό.

Φυ­σι­κά όσοι θέ­λουν να το ψά­ξουν πε­ρι­σσό­τε­ρο και να βά­λουν και ά­λλες συ­ντο­μεύ­σεις, ας πάνε στη Microsoft και να κα­τε­βά­σουν το προ­γρα­μμα­τά­κι της που εί­ναι πρά­γμα­τι πολύ χρή­σι­μο. Ο σύ­νδε­σμος εί­ναι : http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964665.aspx.

Αν υπάρξουν απορίες, εδώ είμαστε! Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΝ 21 Μαρτίου 2015
Το πρόγραμμα αυτό το έφτιαξα το 2011.
Τότε στο άρθρο είχα βάλει και εικόνες, που δυστυχώς χαθήκαν.

Σήμερα το χρησιμοποιώ ακόμα, αλλά δυστυχώς στο λειτουργικό που έχω πια δεν μπορώ να δημιουργήσω τις εικόνες. Το άρθρο είναι καθαρά για τη συνέχεια του μπλογκ. Παρά ταύτα, το αρχείο λειτουργεί κανονικά…